Zmieniająca się szkoła

24 czerwca 2015 roku Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim otrzymało odznakę jakości Schule im Wandel – Zmieniająca się szkoła podczas uroczystej gali w Instytucie Goethego w Krakowie. Odznaka została wręczona przez panią Reginę von Ahn – przedstawiciela konsulatu Niemiec w Polsce i przedstawicieli Instytutu Goethego.

   


Szkoła od września 2014 roku realizowała program Schule im Wandel – Zmieniająca się szkoła, którego organizatorem jest Goethe-Institut, partnerem akcji jest Ośrodek Rozwoju Edukacji, natomiast patronat objęła Ambasada Republiki Niemiec. Celem projektu jest stworzenie polskim szkołom możliwości rozwoju w takich obszarach jak: aktywizujące metody pracy z uczniem, kształcenie kompetencji kluczowych, wspieranie wielojęzyczności, kreatywne korzystanie z technologii informacyjnych, przejmowanie przez uczniów inicjatywy, otwarcie szkoły na zewnątrz, demokratyzacja życia w szkole. Główne działania uczestników projektu skupione były wokół języka niemieckiego jako języka obcego, jednak program zakładał konieczność współpracy nauczycieli języka niemieckiego z nauczycielami innych przedmiotów.
Warto zaznaczyć, iż Publiczne Gimnazjum jako jedyne w mieście uczestniczyło w przedsięwzięciu i znalazło się wśród 11 szkół w Polsce, które ukończyły projekt. Aby całoroczny program zakończył się sukcesem szkoła musiała wykonać zadania zgodne z harmonogramem. Zadania te podzielone były na dwie grupy: obowiązkowe i dodatkowe. Na powyższe działania składały się m.in. językowe projekty edukacyjne, lekcje według metody „Lernendurch Lehren”, zajęcie prowadzone w języku obcym, spotkania informacyjne dla rady pedagogicznej, organizacja imprez z inicjatywy uczniowskiej, lekcje metodą zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (metoda CLIL).
Dzięki spełnieniu wszystkich zadań Publiczne Gimnazjum może dziś pochwalić się certyfikatem laureata programu Odznaka jakości Schule im Wandel – Zmieniająca się szkoła. Opiekunami projektu na Polskę byli panowie Robert Kolebuk oraz Andreas Kotz, natomiast szkolnym koordynatorem była pani Małgorzata Jędroch.

 
Kontakt

 

Publiczne Gimanzjum
im. Papieża Jana Pawła II
Spółdzielni Oświatowej
w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Waryńskiego 29
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (0 62) 735-25-57
sekretariat@gim2.osw.pl

Opiekun i redaktor: Beata Kapoła

Redaktor: Dawid Łakomy
dawid.lakomy1@gmail.com