Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II – szkołą promującą zdrowie


Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II zostało przyjęte do Wielkopolskiej Sieci Szkól Promujących Zdrowie decyzją Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w dniu 22 marca 2006 roku.

Przyjęcie do sieci szkół poprzedził trzyletni okres przygotowawczy. W tym czasie podejmowaliśmy działania, które sprzyjają dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej oraz podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia.
Realizując działania prozdrowotne dążymy do osiągnięcia celów i realizujemy zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego. Ponadto zgodnie ze standardami SPZ pomagamy członkom społeczności szkolnej rozumieć i akceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. Prowadzimy edukację zdrowotną uczniów i pracowników dążąc do zwiększenia jej skuteczności. Ważnym elementem pracy szkoły jest tworzeni klimatu społecznego sprzyjającego zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspieraniu poczucia ich własnej wartości. Dobra współpraca uczniów, nauczycieli , rodziców oraz przedstawicieli społeczności lokalnej tworzy klimat  oparty na partnerstwie i pozytywnych relacjach międzyludzkich. Jako szkoła staramy się zapewnić poczucie bezpieczeństwa każdemu członkowi naszej społeczności.
Mając na uwadze prawidłową realizację działań prozdrowotnych szkoły staramy się na bieżąco modernizować bazę szkoły min. dostosowując budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd dla wózków inwalidzkich, platforma wjazdowa, przystosowanie toalet ). Na bieżąco dbamy o właściwe wyposażenie sal lekcyjnych oraz ład i porządek na terenie całej szkoły.
Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala uczniom w sposób atrakcyjny spędzać czas wolny. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia sportowe np. piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna, unihokej, tenis stołowy, szachy. Dbając o rozwój umysłowy uczniów oferujemy bogatą gamę warsztatów przedmiotowych np. warsztaty teatralne, dziennikarskie, matematyczne, językowe itp. W szkole prężnie działa Szkolne Koło PCK. Jest ono inicjatorem szkolnych działań w ramach Światowego Dnia walki z głodem, Dnia bez papierosa, Dnia Walki z AIDS. W ramach tych działań przygotowywane są plakaty informacyjne, konkursy plastyczne, pogadanki na lekcjach biologii i godzinach wychowawczych oraz apele grup wiekowych. W minionym roku uczniowie brali udział w warsztatach „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Również wszyscy nauczyciele zostali przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Rokrocznie nasza szkoła realizuje Ogólnopolski Projekt „ Trzymaj Formę”. Podsumowanie projektu w zeszłym roku miało miejsce podczas Drzwi Otwartych Szkoły w miesiącu lutym. W bieżącym roku szkolnym podsumowanie nastąpi w czerwcu – w Dniu Sportu Szkolnego. W ramach działań prozdrowotnych przeprowadzane są lekcje promujące zdrowy styl życia, odżywiania i aktywny wypoczynek. Systematycznie przeprowadzane są pogadanki na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i wakacji letnich oraz na temat aktywnych form spędzania wolnego czasu. Do kalendarza imprez szkolnych na stałe wpisały się takie wydarzenia jak: „ Dzień Ziemi”, „ Sprzątanie Świata”, „ Dzień Seniora”, „ Dzień Sportu Szkolnego”.
Na terenie szkoły działa stołówka i sklepik szkolny, w którym codziennie sprzedawane jest mleko w ramach akcji „ Pij mleko – będziesz wielki”. Asortyment produktów sprzedawanych w sklepiku został dostosowany do wymogów SPZ.
Organizowane wyprawy turystyczno – krajoznawcze uczniów i nauczycieli sprzyjają integracji społeczności szkolnej. W ramach Szkolnego Koła PTTK uczniowie biorą udział w rajdach pieszych i rowerowych np. Rajd Chopinowski. 
Pielęgniarka szkolna  aktywnie włącza się w działania prozdrowotne szkoły. Zrealizowała program profilaktyki „ Zdrowe piersi” oraz przeprowadziła kampanię informacyjną przeciwko meningokokom – „ Meningokoki – podstępny wróg”. W wielu klasach przeprowadziła pogadanki nt. skutków zażywania narkotyków i przeciwdziałaniu takim chorobom jak bulimia i anoreksja.
Na bieżąco szkoła współpracuje z OPiTU i Policyjną Izbą Dziecka. Zrealizowano program profilaktyczny „ Twoje dziecko” na spotkaniach z uczniami i rodzicami.

Realizacja zadań prozdrowotnych przynosi wymierne korzyści całej społeczności szkolnej. Ponieważ troska o każdego człowieka jest naszym celem nadrzędnym w dalszym ciągu będziemy kontynuować działania w zakresie promocji zdrowia. Będziemy tworzyć klimat sprzyjający zdrowiu i rozwojowi uczniów, rodziców i pracowników zgodnie z mottem naszej szkoły: „Szkoła efektywna i przyjazna uczniom”.

http://www.cmppp.edu.pl/node/597