Nasza szkoła


Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II
Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim

Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim to szkoła z nowoczesną bazą dydaktyczną.  Dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe (pracownia chemiczna
i językowa posiadają tablice interaktywne), nowoczesne pracownie informatyczne, świetlica, stołówka, sale gimnastyczne, siłownia służą wszystkim uczniom stwarzając właściwe warunki do realizacji procesu nauczania
i wychowania. Procesy te są wspomagane przez działalność biblioteki szkolnej, która w ostatnim czasie została skomputeryzowana, a czytelnicy będą posługiwać się kartą elektroniczną. Przy bibliotece znajduje się przytulna czytelnia oraz centrum multimedialne z tablicą interaktywną.

Szkoła jest monitorowana, a zatem każdy może czuć się w niej bezpiecznie. Obowiązkowym, codziennym strojem ucznia są bluzy z logo gimnazjum.|

Uczniowie uczą się tutaj dwóch języków obcych; są klasy z rozszerzonym programem matematyki i informatyki oraz języka niemieckiego.
Od roku szkolnego 2007/2008 w szkole funkcjonują klasy integracyjne. W takiej klasie uczy się od 15 do 20 uczniów, w tym 3-5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W klasach tych pracuje dwóch pedagogów: nauczyciel prowadzący - nauczyciel przedmiotu i nauczyciel wspomagający. Szkoła posiada nowoczesną platformę schodową, jest więc przygotowana do kształcenia uczniów z niepełnosprawnością ruchową.
Młodzież lubiąca sport może zapisać się do klasy sportowej lub na sportowe zajęcia dodatkowe.

Nauka w naszym gimnazjum składa się nie tylko z obowiązkowych zajęć lekcyjnych. Szkoła tętni życiem
w godzinach popołudniowych
. Nauczyciele oferują swoim uczniom wiele zajęć fakultatywnych: koła zainteresowań, warsztaty przedmiotowe oraz zajęcia sportowe. Zajęcia te pomagają młodym ludziom odkrywać i poznawać świat. Mogą stać się dla nich przygodą, która wzbogaci ich dotychczasowe przeżycia oraz przyczyni się do rozwoju osobowości. Swoje umiejętności i osiągnięcia uczniowie prezentują zarówno w szkole jak i poza nią. Każdego roku nauczyciele przygotowują uczniów do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) oraz do egzaminu na kartę motorowerową.

W gimnazjum działa świetlica socjoterapeutyczna, w której młody człowiek może liczyć na pomoc w nauce, wesołą zabawę, rozmowy i wsparcie w trudnych sytuacjach. Może posłuchać muzyki, a czasami – znaleźć swoje własne miejsce na ziemi. Młodzież uczestnicząca w zajęciach świetlicy popołudniowej rokrocznie wyjeżdża na refundowane zimowiska i kolonie letnie.

Gimnazjum nawiązało kontakty partnerskie ze szkołami w Niemczech. Głównym celem zaprzyjaźnionych szkół jest dążenie do integracji europejskiej. Integracja ta polega na realizacji wspólnych projektów, udziale we wspólnych zajęciach, jak również wymianie spostrzeżeń uczniów przez Internet. Młodzi ludzie powinni przystąpić do wspólnej Europy bez uprzedzeń, dyskryminacji i stereotypów. Taką możliwość daje im wymiana ze szczególnie zaprzyjaźnionym ze szkołą Gimnazjum w Puchheim w Niemczech.

Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Spółdzielni Oświatowej otrzymało już dwukrotnie certyfikat Szkoły Uczącej Się.  Po raz pierwszy w roku 2005 oraz w minionym roku szkolnym tj. w kwietniu 2010 r. Program „Szkoła ucząca się”, realizowany przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej ma na celu ustawiczne podnoszenie jakości pracy szkoły. Wdrażane od lat procedury programu służą lepszemu funkcjonowaniu szkoły zarówno w zakresie dydaktyki, jak i wychowania. W ramach Klubu SUS gimnazjum uczestniczy w konferencjach regionalnych, ogólnopolskich oraz panelach koleżeńskich.
Szkoła może się też pochwalić certyfikatem Szkoły Promującej Zdrowie, dba więc nie tylko o wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności czyli ducha, ale również o ciało. Wspólne przedsięwzięcia sprzyjają tworzeniu dobrych relacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami.
Kolejny tytuł przyznany szkole przez CEO to Szkoła Myślenia. Otrzymany certyfikat - to potwierdzenie, że w pracy z uczniami nauczyciele stosują metody rozwijające myślenie, stawiają na umiejętność rozumowania, zadawania pytań badawczych, rozwiązywania problemów oraz wykorzystania wiedzy w praktyce.

Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II jako druga szkoła w Ostrowie Wielkopolskim i jako pierwsze gimnazjum w Wielkopolsce zostało w roku szkolnym 2009/ 2010 poddane ewaluacji, czyli kompleksowej ocenie według nowych ujednoliconych w całej Polsce zasad. Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Poznaniu badali osiągnięcia szkoły w czterech obszarach. W trzech z nich: Proces nabywania przez uczniów wiadomości i umiejętności, Aktywność uczniów i Respektowanie przez uczniów norm społecznych gimnazjum otrzymało najwyższą ocenę. W czwartym obszarze: Wyniki i analiza egzaminu gimnazjalnego ocenę średnią.
W gimnazjum działa Samorząd Uczniowski. Integracja społeczności szkolnej, reprezentowanie uczniów wobec władz szkolnych i środowiska, rozwijanie zasad demokracji i samorządności w życiu szkoły, kształtowanie postaw tolerancji, solidarności i niesienia pomocy potrzebującym to tylko niektóre z zadań podejmowanych przez samorząd.
Szkoła ma swoją tradycję. W kalendarz szkolny na stałe wpisały się:
·     Dzień Patrona Szkoły
16 października wspominana jest kolejna rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża.
W szkole odbywa się uroczysta akademia poświęcona temu wydarzeniu. Tradycyjnie w październiku organizowany jest konkurs „Jan Paweł II naszym patronem”. Z kolei 2 kwietnia cała społeczność szkolna bierze udział w uroczystym apelu poświęconym pamięci Jana Pawła II. W dzień urodzin Papieża i w rocznicę Jego śmierci pod tablicą pamiątkową oraz w Sali Tradycji uczniowie składają kwiaty i zapalają znicze.
·     Dzień Komisji Edukacji Narodowej
W serdecznej atmosferze odbywa się co roku w październiku spotkanie przedstawicieli klas
z gronem pedagogicznym. Uczniowie przygotowują program artystyczny, podczas którego składają nauczycielom życzenia.
·     Ślubowanie klas pierwszych
Uroczystość odbywa się w listopadzie – w dniu Święta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Każda klasa pierwsza, na pamiątkę tego wydarzenia, sadzi przed szkołą drzewko.
·      Spotkanie wigilijne
Od początku istnienia gimnazjum w ostatnim dniu poprzedzającym przerwę świąteczną spotykają się uczniowie i nauczyciele szkoły, by złożyć sobie bożonarodzeniowe życzenia
i podzielić się opłatkiem.
·     Spotkanie wigilijne klas integracyjnych
Od czasu istnienia klas integracyjnych w gimnazjum co roku spotykają się przy świątecznym stole uczniowie klas integracyjnych z rodzicami, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi.
W blasku świec młodzież wprowadza wszystkich w bożonarodzeniowy nastrój. Spotkania te potwierdzają, że integracja jest szansą na odkrywanie w każdym człowieku tego, co najlepsze i najszlachetniejsze.
·     Dzień Seniora
Z myślą o babciach, dziadkach, osobach starszych i samotnych organizowany jest w gimnazjum Dzień Seniora. Z pewnością jest to uroczystość, która wpisała się już na dobre w życie szkoły. Co roku
w styczniu uczniowie klas pierwszych podejmują wyjątkowych gości domowym ciastem i kawą, prezentują program artystyczny i w ten sympatyczny sposób dziękują swoim babciom i dziadkom za ich miłość i dobro, za trud i poświęcenie, jakie włożyli w wychowanie kolejnych pokoleń.
·     Dzień Otwartych Drzwi – Festiwal Nauki dla Szkół Podstawowych
W tym dniu uczniowie klas szóstych i ich rodzice mają okazję zwiedzić szkołę, zobaczyć wszystkie pracownie, sale przedmiotowe i gimnastyczne. Przyszli gimnazjaliści mogą się też zapoznać
z osiągnięciami i ofertą szkoły.
·      Dzień Dziecka – Dzień Sportu
Dzień ten jest wypełniony licznymi atrakcjami, a sympatycy sportu mają okazję do wykazania się swymi umiejętnościami w różnych dyscyplinach.
 
 
Gimnazjum wychodzi naprzeciw nowym potrzebom i oczekiwaniom. Rokrocznie podejmowane są tu coraz to ciekawsze działania i przedsięwzięcia.
W bieżącym roku szkolnym realizowane są projekty:
·       Jan Paweł II naszym patronem, który kształtuje właściwe postawy moralne wśród młodzieży zgodne
z nauczaniem Papieża Jana Pawła II;
·       Projekt międzygimnazjalny Rocznica zwycięstwa grunwaldzkiego Grunwald 2010 w Ostrowie Wielkopolskim propagujący wiedzę historyczną związaną z ważnymi dla Polski wydarzeniami;
·       Projekt matematyczny „Matematyka królową nauk”, który przekona uczniów, że matematyka to nie tylko trudne zadania, "suche liczby" i abstrakcyjne figury, ale również zanakomita zabawa i pasjonująca przygoda.
 
Uczniowie gimnazjum co roku osiągają bardzo wysokie wyniki w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Szkoła może pochwalić się licznym gronem gimnazjalistów, którzy otrzymali Stypendium im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Nasz uczeń (obecnie absolwent) otrzymał stypendium Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wytrwałość w dążeniu do samorealizacji. Uczniowie naszej szkoły są też laureatami konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim. W roku szkolnym 2009/2010 dwóch uczniów: Bartosz Trzmiel i Tomasz Banasiak zostało laureatami Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.
 
Motto szkoły brzmi – „Szkoła efektywna i przyjazna uczniom” i takie właśnie jest Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim.