Regulamin wypożyczalni

1.    Biblioteka szkolna jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom.
2.    Biblioteka szkolna jest miejscem, w którym panuje atmosfera wzajemnego szacunku, życzliwości.
3.    Miejsce to jest centrum kultury szkoły i pomaga w rozwijaniu zainteresowań uczniów oraz służy propagowaniu czytelnictwa.
4.    Nauczyciel bibliotekarz podejmuje się organizacji różnorodnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, społecznym.
5.    Biblioteka udostępnia swoje zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literaturę piękną, popularnonaukową) oraz na miejscu w czytelni (zbiory księgozbioru podręcznego, czasopisma).
6.    Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.
7.    W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
8.    Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki (w tym tylko jedna lekturę obowiązkową na okres dwóch tygodni).
9.    Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek jednorazowo.
10.    Klasy, klasopracownie, kółka zainteresowań i inne organizacje szkolne mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem wychowawców lub opiekunów poszczególnych organizacji. Nauczyciele ci ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów.
11.    Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego sprolongowanie.
12.    Prośbę czytelników o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
13.    Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
14.    Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości.
15.    Pod koniec roku szkolnego książki (inne dokumenty) powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.
16.    Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

 
Regulamin czytelni

1.    Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
2.    Do czytelni wchodzi się z czystymi rękami. Teczki i torby należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
3.    Każdy odwiedzający wpisuje się do zeszytu odwiedzin lub wyjmuje z kartoteki swoją kartę użytkownika czytelni.
4.    W czytelni należy zachować ciszę.
5.    W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni (ewent. z dokumentów audiowizualnych). Dostęp do zbiorów jest wolny.
6.    Książki ze zbioru podręcznego podaje bibliotekarz.
7.    Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki (inne dokumenty) oddaje bibliotekarzowi.
8.    Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego (lektury, książki popularnonaukowe) mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia.
9.    Kopiowanie map, rysunków itp. dozwolone jest po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem .
10.    Książki i czasopisma i inne dokumenty biblioteczne należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 
Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)

1.    ICIM służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji, a także rozwojowi zainteresowań.
2.    Centrum czynne jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej (czytelni).
3.    Z komputera mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
4.    Z ICIM można korzystać za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
5.     Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu czytelni.
6.    Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie 2 osoby.
7.    W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z MCI czas pracy przy komputerze może być ograniczony.
8.    NIE WOLNO! Wgrywać własnych programów,kasować zainstalowanych, zapisywać dokumentów na dysku twardym.
9.    NIE WOLNO! Wykonywać żadnych połączeń technicznych (np. włączać i rozłączać kabli zasilających).
10.    Wprowadzanie do komputera własnych płyt CD-ROM, DVD może odbywać się tylko za wiedzą i zgodą nauczyciela-bibliotekarza.
11.    Z nagrywarki może korzystać osoba, która uzyskała zgodę opiekuna ICIM.
12.    Wszelkie zaistniałe usterki, niepokojące wady komputera należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
13.    Podczas pracy w ICIM należy zachować spokój oraz dbać o porządek i przestrzegać elementarnych zasad etyki internauty.
14.    W przypadku naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

Za nieprzestrzeganie regulaminu użytkownik może zostać pozbawiony prawa korzystania z pracowni na określony czas.