Aktualności
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Oświatowej

25 maja 2015 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Oświatowej, organu prowadzącego Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II i Liceum Ogólnokształcące – placówki oświatowe mające siedzibę przy ulicy Waryńskiego 29. Celem działalności Spółdzielni jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji dzieci i młodzieży, tworzenia warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz rozwijania innych form działalności.

 

Zebranie otworzyła Prezes Zarządu Pani Hanna Kolińska. Celem zgromadzenia było podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz przekazanie członkom bieżących informacji dotyczących działalności spółdzielni. Pani Hanna Kolińska przedstawiła sprawozdanie finansowe spółdzielni za rok 2014, natomiast sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Oświatowejprzedłożyła jej Przewodnicząca – Teresa Stagraczyńska.
Przyjęto sprawozdanie z działalności merytorycznej spółdzielni orazsprawozdanie Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu jawnym udzielono absolutorium członkom Zarządu. Zatwierdzono program kierunków  rozwoju działalności Spółdzielni, w tym działalności społecznej i kulturalnej na rok 2015, przedłożony w materiałach sprawozdawczych. Dotychczasowe działania Spółdzielni spotkały się z akceptacją wszystkich członków Walnego Zgromadzenia i stały się inspiracją do zgłoszenia nowych propozycji z zakresu działalności oświatowo – kulturalnej.
Na zakończenie obrad Pani Hanna Kolińska podziękowała wszystkim za współpracę i rzetelne wykonywanie zadań.
 

Written By: kapola
Date Posted: 2015-05-29
Number of Views: 548
Wróć